نمایش یک نتیجه

منبع انبساط پکیج بوتان

منبع انبساط پکیج وظیفه دارد که نوسانات حجم و فشار آب را کنترل کند. مبنع انبساط از از دو پوسته